Category Archives: Litigasi

KETERANGAN DOKUMEN (DOCUMENTARY EVIDENCE)

Dapatkan tips dan info guaman percuma, LIKE FB page kami PEGUAM MACHANG

Seksyen 59 Akta Keterangan 1950 memberi penjelasan kepada kita bahawa jika keterangan berkenaan kandungan dokumen diperlukan, maka keterangan lisan tidak diterima kerana kandungan dokumen tersebut perlu dibuktikan dengan mengemukakan dokumen itu sendiri

Seksyen 3 Akta Keterangan 1950 mentafsirkan keterangan dokumen merangkumi keterangan yang berbentuk tulisan, perkataan yang dicetak atau dilitograf atau difotograf, inskripsi pada kayu atau batu atau logam, lukisan, citra, gambar, karikatur, fotograf, negatif, pita komunikasi telefon termasuk yang dipancarkan dari satu jarak, rakaman fotografi dan hal yang dirakam atau disimpan atau diproses atau didapatkan semula atau dikeluarkan oleh komputer. 

Keterangan Dokumen Merupakan Keterangan Benda (Real Evidence)

Seksyen 60(3) Akta Keterangan 1950 (Akta 56) menyatakan: “Jika keterangan lisan itu mengenai kewujudan atau mengenai keadaan sesuatu benda termasuk dokumen, maka mahkamah bolehlah, jika difikirkan patut, mengkehendaki benda itu atau dokumen itu dikemukakan untuk pemeriksaannya.”

Keterangan benda adalah satu bentuk keterangan yang dibawa ke perhatian dan pengetahuan Mahkamah tentang suatu benda atau material untuk diperiksa oleh Mahkamah. Contohnya seperti barangan yang ditender sebagai eksibit seperti senjata mahupun dokumen.

Keterangan Dokumen Hendaklah Berbentuk Keterangan Primer (Primary Evidence)

Secara prinsipnya, keterangan dokumen memerlukan dokumen asal dikemukakan sebagai rujukan kepada pihak Mahkamah. Rujukan kepada dokumen asal ini digelar sebagai keterangan primer.

Seksyen 64 Akta Keterangan 1950 secara jelas memperuntukkan bahawa dokumen yang dikemukakan di Mahkamah perlu dibuktikan dengan keterangan primer. Dalam erti kata lain, keterangan primer adalah berasaskan kepada‘best evidence rule’ kerana keterangan tersebut disokong oleh dokumen asal. Ini menunjukkan bahawa keterangan primer bermaksud satu bentuk keterangan utama dalam membuktikan kesahihan dokumen apabila dokumen tersebut menjadi pertikaian di Mahkamah.

Dalam kes Mohamed Syedol Ariffin v Yeoh Ooi Gark sebagai contoh, Privy Council telah menerima keterangan berkaitan tarikh lahir defendan setelah defendan berjaya mengemukakan keterangan dokumen iaitu sebuah buku asal yang menyimpan rekod dan butiran diri ahli keluarganya kepunyaan bapa defendan.

Keadaan Tertentu Membenarkan Keterangan Sekunder (Secondary Evidence)

Seksyen 61 Akta Keterangan 1950 membenarkan keterangan sekunder dikemukakan dalam keadaan-keadaan tertentu. Seksyen 65 Akta yang sama memperuntukkan  bahawa keterangan sekunder boleh digunakan apabila tidak wujud keterangan primer dalam beberapa keadaan tertentu. Sebagai contoh dalam kes Forbes v Samuel  iaitu berkaitan dengan perjanjian rakan kongsi (partnership deed) yang mana kedua-dua pihak bertikai memegang salinan perjanjian tersebut, maka setiap salinan dokumen tersebut dianggap dokumen asal. Contoh lain adalah dalam kes Mst Bibi Aisha v Bihar Subai Sunni Majlis Avaqaf di mana Mahkamah memutuskan bahawa salinan kepada dokumen asal waqf adalah diterima jika syarat-syarat dalam seksyen 65 tersebut dipenuhi.

Seksyen 63 Akta yang sama telah menyenaraikan bentuk-bentuk keterangan sekunder seperti salinan yang diperakui, salinan daripada naskhah asal melalui mesin, salinan yang dibuat daripada atau dibandingkan dengan naskhah asal, kaunterpart dokumen terhadap pihak-pihak yang tidak menyempurnakannya dan keterangan lisan mengenai kandungan sesuatu dokumen yang telah diberikan oleh seseorang yang melihatnya atau mendengar tentangnya atau melalui anggapannya sendiri.

Kebanyakan Keterangan Sama Fakta (Similar Fact Evidence) Adalah Tidak Relevan

Keterangan sama fakta bermaksud satu bentuk keterangan yang membuktikan kewujudan suatu fakta isu melalui pembuktian fakta relevan yang tidak berkaitan antara satu sama lain. Sebagai contoh, kesalahan merosakkan harta benda awam yang dilakukan oleh seseorang yang pernah mempunyai rekod kesalahan yang serupa. Rekod kesalahan itu boleh dijadikan satu bentuk keterangan sama fakta bahawa orang tersebut telah melakukan kesalahan yang sama pada waktu yang berlainan. Namun, keterangan jenis ini tidak relevan secara prinsipnya kerana ia boleh menimbulkan prejudis dan bias kepada orang yang kena tuduh. Seksyen 11, 14, 15 dan 16 Akta Keterangan 1950 ada menjelaskan berkaitan dengan keterangan ini.

Dapatkan tips dan info guaman percuma, LIKE FB page kami PEGUAM MACHANG

KETERANGAN LISAN (ORAL EVIDENCE)

Dapatkan tips dan info guaman percuma, LIKE FB page kami PEGUAM MACHANG

Keterangan Lisan bermaksud segala penyataan yang dikehendaki oleh Mahkamah untuk dibuat di hadapannya oleh saksi tentang sesuatu hak atau kejadian. Seksyen 59 Akta Keterangan 1950 menyatakan bahawa keterangan lisan merangkumi segala fakta yang dikemukakan kecuali isi kandungan dokumen-dokumen. Seksyen 60 Akta yang sama juga memperuntukkan bahawa setiap keterangan lisan mestilah dikemukakan secara langsung. Ini diperjelaskan oleh Hamid Ibrahim melalui penulisannya iaitu: “This principal of oral evidence is based on the rule that a witness can only verify the truth of facts which he himself has seen or heard or perceived or of which he has personal knowledge.”

Keterangan Lisan Hendaklah Diberi Secara Langsung (Direct Evidence)

Keterangan langsung merupakan satu bentuk keterangan lisan yang diberikan oleh seorang saksi dalam Mahkamah berhubung suatu fakta atau hak atau kejadian yang diperolehinya melalui pancainderanya. Contohnya, keterangan berkenaan suatu fakta yang boleh dilihat, maka keterangan lisan yang perlu diberikan saksi tersebut adalah berkaitan dengan apa yang dilihat olehnya. Begitu juga jika ia berkaitan dengan fakta yang boleh didengar, maka saksi tersebut perlu memberikan keterangan lisan tentang apa yang didengarinya. Manakala jika keterangan berkaitan dengan suatu pendapat, maka keterangan langsung adalah keterangan yang dikemukakan oleh seseorang yang berpegang kepada pendapat tersebut. Ini selaras dengan peruntukan seksyen 60 Akta Keterangan 1950.

Keterangan Pendapat (Opinion Evidence) Hendaklah Diberi Secara Langsung

Prinsip keterangan di Mahkamah adalah saksi mengemukakan keterangan berkaitan dengan fakta sahaja. Jika saksi tersebut mengemukakan pendapatnya, maka ia tidak diterima sebagai satu bentuk keterangan di Mahkamah. Ini kerana pendapat hanya boleh diberikan oleh Hakim setelah mendengar keterangan daripada pihak-pihak yang bertikai.

Maka, secara prinsipnya, pendapat yang diberikan oleh saksi sebagai orang ketiga dalam prosiding adalah tidak relevan. Namun seksyen 45 Akta Keterangan 1950 membenarkan pendapat saksi diterima sebagai keterangan di Mahkamah dengan syarat saksi tersebut merupakan seorang pakar dan pendapatnya adalah berkaitan dengan fakta yang dikemukakan. Prinsip Taylor yang menyatakan: “whenever it is clear that inexperienced persons are unlikely to form a consent judgement in the subject matter of inquiry, the opinion of someone who has special skills is admissible.”

Keterangan Dengar Cakap (Hearsay Evidence) Adalah Tidak Relevan

Keterangan dengar cakap adalah bertentangan dengan keterangan langsung mahupun yang dikemukakan secara langsung. Secara asasnya, keterangan ini tidak diterima sebagai salah satu bentuk keterangan di Mahkamah. Namun terdapat beberapa pengecualian yang diberikan dalam Akta Keterangan 1950 seperti seksyen 32, seksyen 33 dan seksyen 73A berkenaan dengan keterangan yang dikemukan pada prosiding terdahulu oleh seorang saksi yang tidak boleh dijumpai atau dipanggil untuk mengemukakan keterangan di Mahkamah akibat keuzuran, sakit atau mati. Ini sebagaimana diperjelaskan oleh Hamid Ibrahim seperti berikut: “Under this section, hearsay evidence as a general rule, is excluded from legal evidence. However, there are a few important exceptions and these have been dealt with under sections 13, 18 to 24, and sections 32-38.”

Dapatkan tips dan info guaman percuma, LIKE FB page kami PEGUAM MACHANG

Beza Pembuktian dan Keterangan dalam Mahkamah

Dapatkan tips dan info guaman percuma, LIKE FB page kami PEGUAM MACHANG

Dalam perbicaraan di Mahkamah, elemen asas yang digunapakai untuk mengadili sesuatu kes adalah pembuktian. Keadilan hanya boleh ditegakkan melaluui pembuktian. Pembuktian mempunyai maksud dan fungsi yang berbeza dengan keterangan. Sungguhpun kedua-dua istilah tersebut berbeza, namun kedua-duanya mempunyai perkaitan yang amat rapat. Ini kerana, secara asasnya, pembuktian sesuatu fakta dibuat melalui keterangan di Mahkamah.

Di Malaysia, dalam Mahkamah Sivil, statut khusus berkenaan pembuktian dan keterangan yang digunapakai sebagai panduan aplikasi adalah Akta Keterangan 1950 (Akta 56). Statut ini adalah adaptasi undang-undang yang termaktub dalam Indian Evidence Act 1872 yang dirangka oleh Sir James Stephen berasaskan prinsip Common Law Inggeris.

Menurut Kamus Dewan, pembuktian diertikan sebagai proses atau perbuatan untuk membuktikan sesuatu. Bukti pula bermaksud “segala sesuatu yang berfungsi untuk meyakinkan pemikiran seseorang tentang kebenaran atau kepalsuan sesuatu perkara yang belum pasti.”

Bagi keterangan pula, pada prinsipnya ia digunakan untuk membuktikan sesuatu fakta itu wujud atau tidak. Secara umumnya, keterangan ditafsirkan dalam seksyen 3, Akta Keterangan 1950 (Akta 56) seperti berikut:-

a)      Segala pernyataan yang dibuat di Mahkamah oleh saksi-saksi berkaitan dengan perkara-perkara fakta yang disiasat: pernyataan sedimikian disebut keterangan lisan;

b)      Segala dokumen yang dikemukakan bagi pemeriksaan mahkamah: dokumen-dokumen sedimikian disebut keterangan dokumen.

Walaupun Akta Keterangan 1950 (akta 56) secara umumnya hanya mentafsirkan keterangan sebagai keterangan lisan dan keterangan dokumen, namun sebenarnya melalui tafsiran ini kita boleh mengklasifikasikan keterangan kepada beberapa cabang, yang akan dihuraikan dalam entry yang akan datang, insyaAllah.

Dapatkan tips dan info guaman percuma, LIKE FB page kami PEGUAM MACHANG

Betapa Perlunya Peguambela

Dapatkan tips dan info guaman percuma, LIKE FB page kami PEGUAM MACHANG

Pada hari ini saya ingin memetik sebuah kisah yang dipetik daripada kitab yang bertajuk “Al-Turuq al-Hukmiyyah” yang dikarang oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah, muka surat 83-84. Kisah tersebut menceritakan bahawa pada zaman Sayyidina Ali karramallahuwajhah, ada seorang lelaki yang bekerja sebagai penjual daging. Adalah menjadi kebiasaan bagi seorang penjual daging berlumuran darah di pakaiannya. Adalah juga menjadi kebiasaan bagi seorang penjual daging memegang pisau yang ada darah yang masih segar. Lelaki ini bukan sahaja menjual daging, tapi dia juga merupakan penyembelih lembu yang akan dijualnya itu. Maka lagi banyaklah darah di badannya.

Pada suatu hari, ketika lelaki ini sedang menyembelih lembu, dia merasakan mahu membuang hajat, lalu dia pun pergi jauh sedikit untuk menunaikan hajat. Pada zaman tersebut tidak ada tandas awam, jadi sekiranya ingin membuang hajat perlu cari tempat yang bersemak dan jauh dari pandangan orang.

Sebaik sahaja tiba di tempat yang beliau ingin membuang hajat, dia ternampak mayat seorang lelaki yang kelihatan telah ditikam dan dipenuhi dengan darah. Dia menjadi sangat terkejut, kaget lalu terpaku berdiri di situ dan tercengang dengan pisau berdarah masih lagi di tangannya.

Dalam masa yang sama, tiba-tiba beberapa orang awam datang dan melihat penyembelih lembu tersebut dalam keadaan yang mencurigakan (berdiri di hadapan mayat dengan pisau ditangan berlumuran darah). Lalu mereka terus beramai-ramai menangkap penyembelih lembu tersebut dan menuduh beliau membunuh lelaki itu. Penyembelih lembu tersebut telah dibawa ke hadapan Sayyidina Ali, lalu Sayyidina Ali menyoal penyembelih lembu tersebut adakah beliau yang membunuh lelaki itu.

Pada masa itu penyembelih lembu tersebut kebingungan. Kalau dia mengatakan bahawa dia tidak membunuh lelaki itu pasti dia tidak akan dipercayai. Sebabnya dia berada di tempat kejadian dan di tangannya ada pisau yang dipenuhi dengan darah. Dia juga tidak dapat membawa sesiapa pun untuk menyokongnya. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk mengatakan dia membunuh lelaki itu, walaupun dia tidak berbuat demikian, dan dia memutuskan untuk meninggalkan perkara itu kepada Allah swt.

Saiyyidina Ali lalu menjatuhkan hukuman mati terhadap lelaki itu. Dan satu tarikh telah ditetapkan bagi hukuman tersebut dilaksanakan. Pada tarikh pelaksanaan hukuman, tiba-tiba datang seorang lelaki lain menghadap Saiyyidina Ali dan berkata: “Jangan membunuhnya. Sebenarnya saya yang membunuh orang tersebut”. Sayyidina Ali kemudiannya bertanya kepada lelaki yang datang menghadapnya tentang pembunuhan tersebut, dan dia berkata dia telah membunuh seorang lelaki kerana tamak akan wang. Apabila dia mendengar orang datang, dia melarikan diri dan menyembunyikan dirinya. Dia melihat apa yang berlaku apabila orang ramai datang dan penyembelih lembu telah ditangkap dan penyembelih lembu tersebut mengakui bahawa dia telah membunuh lelaki ini.

Daripada kisah ini kita tahu bahawa cerita-cerita berkenaan dengan undang-undang telah wujud sejak dahulu kala lagi. Cuba kita bayangkan sekiranya kita berada di tempat penjual daging tersebut, adakah kita sanggup untuk mengaku bersalah sepertinya? Tidak ada orang yang membela kita, dan kita pun tidak ada saksi untuk menyokong kita. Dalam kisah tersebut penyembelih lembu tersebut bernasib baik kerana pembunuh yang sebenarnya telah datang mengaku salah, namun pada zaman sekarang masih adakah lagi orang seperti pembunuh tersebut yang secara sukarela datang menyerah diri mengaku bersalah?

Sebenarnya kes-kes teraniaya sebegini masih banyak berlaku sekarang. Cuma kelebihan yang kita miliki pada masa sekarang berbanding kisah yang saya cerita tadi adalah kerana kita sekarang memiliki satu pekerjaan yang dinamakan peguambela & peguamcara.

Akhir kata, sedikit kesimpulan yang yang boleh kita ambil dari kisah ini:-

 1. Orang yang mengaku bersalah, belum tentu bersalah. Boleh jadi mereka mengaku atas sebab tertentu yang hanya mereka yang tahu.
 2. Seseorang itu tidak bersalah selagi ia tidak dibuktikan bersalah. Harus ada mahkamah yang menentukan samada mereka bersalah atau tidak berdasar pada bukti-bukti yang sahih.
 3. Dengan adanya “peguam” yang membela orang yang dituduh, ia boleh menyelamatkan dari terjadinya hukuman terhadap orang yang tidak bersalah.
 4. Apa yang sebenar-benar berlaku adalah hanya diketahui oleh Allah, orang yang dituduh, dan mangsa sahaja. Peguam, Hakim, orang awam, langsung tidak mempunyai pengetahuan yang hakiki.

Dapatkan tips dan info guaman percuma, LIKE FB page kami PEGUAM MACHANG

Membetulkan Persepsi Keluarga Mangsa Kemalangan Maut dalam Menafsirkan Jumlah Pampasan

Dapatkan tips dan info guaman percuma, LIKE FB page kami PEGUAM MACHANG

Umum mengetahui bahawa dalam kes kemalangan jalanraya, mangsa kemalangan (plaintif) boleh membuat tuntutan sivil di mahkamah terhadap pihak yang menyebabkan kemalangan tersebut (defendan) untuk mendapatkan pampasan, di mana bayaran pampasan tersebut akan dibayar oleh syarikat insurans/takaful yang melindungi kenderaan defendan.

Menurut persepsi kebanyakan masyarakat, jika kemalangan tersebut merupakan kemalangan maut, nilai pampasan yang diperolehi adalah lebih tinggi kerana kemalangan maut menurut akal fikiran yang logik adalah lebih teruk daripada kemalangan cedera parah, maka sepatutnya pampasan kemalangan maut adalah lebih tinggi daripada kemalangan cedera parah.

Lebih separuh daripada waris simati yang ditemui, berpendapat pampasan kemalangan maut semestinya melibatkan jumlah amaun yang tinggi kerana pampasan untuk kecederaan badan sahaja sudah melibatkan nilai pampasan sehingga mencapai angka RM ratusan ribu ringgit, apatah lagi jika melibatkan kehilangan nyawa sudah tentu pampasan melebihi RM ratusan ribu berbandingkan hanya kecederaan badan sahaja.

Namun mengikut persepsi undang-undang, perkara sebaliknya mungkin berlaku, di mana pampasan bagi sesetengah kemalangan maut mungkin lebih rendah daripada sesetengah kemalangan yang menyebabkan cedera parah. Tambah-tambah lagi jika mangsa yang meninggal dunia tidak mempunyai pekerjaan dan/atau tidak mempunyai tanggungan, maka jumlah pampasan adalah rendah berbanding apa yang disangka.

Tuntutan pampasan maut akibat kemalangan jalan raya boleh dirujuk melalui Seksyen 7 Akta Undang-undang Sivil 1956 (pindaan) 1987. Akta ini memperuntukkan bahawa waris simati berhak mendapat pampasan seperti berikut:-

 

 1. Kedukacitaan berjumlah RM10,000.00 sekiranya:-

(a)          simati pada masa kematiannya berumur bawah 18 tahun (budak) dan tidak berkahwin, ibu bapa yang sah berhak membawa tuntutan ini; saudara mara, datuk, nenek tidak berhak kepada tuntutan ini;

(b)          simati pada masa kematiannya berumur melebihi 18 tahun dan telah berkahwin, suami isteri yang sah sahaja berhak membawa tuntutan ini, saudara mara, datuk, nenek tidak berhak kepada tuntutan ini;

(c)           simati berusia 18 tahun ke atas dan tidak berkahwin, ibu bapa yang tidak berhak kepada tuntutan kedukacitaan, tetapi berhak membawa tuntutan untuk kehilangan sumbangan dan gantirugi khas.

 

 1. Kehilangan sumbangan pendapatan simati tertakluk:-

(a)          simati mestilah pada masa kematiannya mempunyai pendapatan dan telah memberi sumbangan pendapatan itu kepada warisnya, waris itu merujuk kepada 1 (a) dan (b) di atas;

(b)          pendapatan simati itu mesti ditolak dengan jumlah perbelanjaan sara hidupnya sendiri;

(c)           Jika simati pada masa kematiannya berumur bawah 30 tahun, jumlah pendarapan sumbangan itu adalah selama 16 tahun x 12 bulan;

(d)          Jika simati pada masa kematiannya berumur atas 30 tahun jumlah pendarapan ini adalah 55 tahun – usia kematian simati bahagi (/) 2 x 12 tahun.

 

 1. Gantirugi Khas untuk perbelanjaan pengurusan jenazah, pengebumian dan majlis kenduri tertakluk kepada resit perbelanjaan dan bukti yang kukuh.

 

Contoh 1: Simati adalah seorang pelajar tingkatan 3 yang masih bujang, maka ibu bapanya layak membuat tuntutan gantirugi kedukacitaan berjumlah RM10,000.00.

 

Contoh 2: Simati merupakan seorang pelajar tingkatan 6 (18 tahun) dan masih bujang dan tidak bekerja, maka ibu bapanya hanya layak membuat tuntutan pampasan bagi pengurusan jenazah & pengebumian, yang mana biasanya adalah sekitar RM2000.00.

 

Contoh 3: Simati berusia 32 tahun, janda dan mempunyai 2 orang anak. Simati tinggal bersama-sama ibu bapanya. Oleh itu, dalam kes ini, waris yang berhak membawa tuntutan ini adalah anak-anak dan ibu bapa simati. Simati pada masa kematiannya bekerja dengan gaji sebanyak RM650 sebulan. Perbelanjaan sara hidup simati adalah RM200 sebulan. Oleh itu, nilai sumbangan simati adalah sebanyak RM450 sebulan setelah ditolak kos sara hidup simati itu. Disebabkan simati telah melepasi usia 30-an, maka cara kiraan tuntutan pampasan adalah seperti berikut: 55 tahun – 32 tahun / 2 = 11.5 tahun x 12 bulan = 138 bulan x RM450 = RM62,100.00.

Dapatkan tips dan info guaman percuma, LIKE FB page kami PEGUAM MACHANG

Kerjaya Sebagai Hakim

Dapatkan tips dan info guaman percuma, LIKE FB page kami PEGUAM MACHANG

Beberapa hari yang lepas saya bercakap tentang tanggapan masyarakat terhadap kerjaya sebagai peguam, secara spesifiknya peguam jenayah. Hari ini saya ingin menyentuh mengenai tanggapan masyarakat terhadap kerjaya sebagai hakim pula. Persoalan terbanyak yang paling biasa kita dengar adalah: “Apakah hukumnya jika hakim tersalah / tersilap membuat keputusan?”

Bagi menjawab persoalan tersebut, suka saya mendatangkan satu hadis, di mana Rasulullah saw bersabda bahawa jika seseorang itu berijtihad dan ia betul, maka baginya 2 pahala. Jika sekiranya ia berijtihad dan ia salah, maka baginya 1 pahala.

Bagaimanakah seorang hakim itu membuat keputusan? Adakah secara membuta-tuli? Sudah tentu tidak! Hakim membuat keputusan berdasarkan kepada apa yang ada di hadapannya. Jika perkara itu pada tafsirannya begitu, maka begitulah. Kalau hakim mendapati bahawa seseorang yang didakwa di mahkamah tidak disertakan dengan bukti yang mencukupi, maka sewajarnyalah hakim tersebut membebaskan orang yang didakwa. Maka salahkah hakim dalam keadaan ini? Sudah tentu tidak, kerana hakim tidak boleh membuat keputusan berdasarkan sentimen masyarakat. Selagi tidak dibuktikan bersalah, selagi itu lah orang itu tidak bersalah.

Jadi tiada kesalahan di atas bahu hakim sekiranya dia membuat keputusan berdasarkan kepada ijtihad selepas melihat dan menilai segala bukti yang dikemukakan oleh kedua-dua belah pihak, iaitu pendakwa dan peguam. Manakala orang luar pula tidak patut mempertikaikan keputusan ini kerana sudah nyata tiada sebab orang itu perlu dihukum bersalah.

Hanya Allah dan orang yang didakwa itu sahaja yang tahu apa yang sebenar berlaku. Bagi seorang hakim yang tiada keupayaan untuk berdialog secara langsung dengan Allah seperti nabi Musa, maka tidak patut kita menyalahkan hakim yang hanya menjalankan tugasnya.

Wallahu a’lam..

Dapatkan tips dan info guaman percuma, LIKE FB page kami PEGUAM MACHANG

Dilema Peguambela Kes Jenayah

Dapatkan tips dan info guaman percuma, LIKE FB page kami PEGUAM MACHANG

Seringkali dalam masyarakat kita, kerjaya sebagai seorang peguam dipandang serong kerana dikatakan sebagai golongan yang membela orang yang bersalah. Perlu dijelaskan di sini bahawa seseorang yang ditangkap tidak semestinya didakwa di mahkamah, dan seseorang yang didakwa di mahkamah tidak semestinya bersalah.

Saya mengemukakan satu contoh. Mamat telah ditangkap kerana disyaki terlibat dengan satu kejadian bunuh seorang wanita dengan kejam. Turut ditangkap adalah Abu dan Saud. Setelah ditangkap, seluruh kampung heboh mengatakan mereka bertiga adalah pembunuh. Padahal mereka baru ‘disyaki’ dan ditangkap untuk direman bagi pihak polis menjalankan siasatan ke atas mereka. Setelah 7 hari direman, Mamat dilepaskan kerana didapati tidak terlibat sementara Abu dan Saud dituduh di mahkamah. Pada masa ini, saya kira sewajarnya orang kampung patut pergi memohon maaf kepada Mamat kerana telah ‘memfitnah’ Mamat sedangkan Mamat sekadar disyaki dan ditangkap untuk disiasat sahaja.

Kembali kepada cerita Abu dan Saud. Mereka berdua dihadapkan ke mahkamah kerana dituduh membunuh. Biasalah di mahkamah adalah tempat wartawan cari makan. Maka seluruh masyarakat ‘menghukum’ Abu dan Saud sebagai pembunuh selepas melihat muka mereka di muka hadapan akhbar. Walaupun mahkamah belum memulakan perbicaraan, tetapi hukuman telah dijatuhkan oleh masyarakat. Kemudian disiarkan pula wajah peguambela Abu dan Saud. Maka peguam ini juga dituduh sebagai seorang yang tak berhati perut kerana membela pembunuh.

Hebat sungguh masyarakat itu. Mereka terlebih ‘bijak’ dari hakim apabila memandai-mandai menjatuhkan hukuman sebelum mahkamah sendiri menjatuhkan hukuman. Persoalan sekarang, atas justifikasi apa masyarakat menjatuhkan hukuman ke atas Abu dan Saud?

Dalam situasi ini, peguam tersebut sebenarnya bertindak di atas prinsip seseorang itu tidak bersalah selagi tidak dibuktikan bersalah. Peguam tersebut bersangka baik terhadap Abu dan Saud kerana bersangka buruk adalah berdosa. Maka oleh kerana keputusan kes masih belum dibuat, tiada apa yang dapat menghalang peguam itu dari membantu membuktikan yang Abu dan Saud tidak bersalah sepanjang perbicaraan.

Andai kata ada seorang saksi pendakwaan semasa perbicaraan berjalan bernama Dol, yang melihat Abu dan Saud membunuh, maka adakah peguam itu harus tunduk saja kepada kenyataan Dol? Sudah tentu tidak. Oleh kerana tidak diketahui siapakah sebenarnya yang membunuh wanita itu, maka sudah tentu peguam itu akan menentang kenyataan-kenyataan Dol. Bagi peguam itu, boleh jadi Dol tersilap, dan boleh jadi juga Dol ada kepentingan dalam kes ini.

Maka, peguam itu tetap membela Abu dan Saud bagi membuktikan mereka tidak bersalah. Kita tidak tahu samada Abu dan Saud benar-benar bersalah atau tidak kerana prinsip yang diguna adalah seseorang itu tidak bersalah selagi tidak terbukti bersalah. Dengan prinsip itu, peguam itu akan berusaha membela Abu dan Saud bermati-matian kerana tiada yang mengetahui perkara sebenar kecuali Abu, Saud dan Allah. Jadi selagi mahkamah tidak menjatuhkan hukuman ke atas Abu dan Saud, selagi itu peguam itu mesti membela Abu dan Saud demi mengelakkan seorang yang tidak bersalah dianiyai.

Setelah tamat perbicaraan, tibalah masanya mahkamah memberikan keputusan ke atas kes Abu dan Saud. Apa kata sekiranya mahkamah setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan hujahan kedua-dua pihak (pendakwaan dan peguam), mahkamah kemudiannya mendapati bahawa pembunuh adalah Saud manakala Abu didapati tidak bersalah. Oleh itu Abu dilepaskan dan dibebaskan. Pada masa ini, betapa seluruh masyarakat yang ‘memfitnah’ Abu wajib memohon maaf daripadanya dan memohon ampun daripada Allah swt kerana telah memandai-mandai menghukum sesama manusia tanpa usul periksa.

Wallahu a’lam..

Dapatkan tips dan info guaman percuma, LIKE FB page kami PEGUAM MACHANG

Undang-Undang Malaysia Berkaitan Fitnah (Siri 4)

Dapatkan tips dan info guaman percuma, LIKE FB page kami PEGUAM MACHANG

Ini mungkin siri akhir yang saya tulis berkenaan undang-undang berkaitan fitnah. Mungkin besok saya akan menghuraikan tentang tajuk baru kepada pembaca, insyaAllah.

Fitnah di kalangan masyarakat Melayu bukan semuanya berlaku secara terang-terangan. Kadang-kadang (mungkin kebanyakan) fitnah berlaku dalam bentuk tersirat dan bersifat kiasan (hidden meaning).  Namun, maksud tersirat itu harus difahami oleh orang biasa bahawa perkataan digunakan itu adalah suatu fitnah. Fitnah sebegini juga dikenali sebagai innuendo.

Keadaan fitnah berbentuk innuendo ini juga berlaku apabila nama seseorang itu tidak disebut dengan jelas, tetapi orang yang mendengarnya atau membacanya tahu bahawa kenyataan itu merujuk kepada orang yang difitnah. Itu sudah memadai untuk merumuskan bahawa kenyataan itu sememangnya merujuk kepadanya.

Dalam kes J’Anson v Stewart (1787) 1 TR 478, mahkamah memutuskan bahawa kenyataan fitnah adalah merujuk kepada pengadu biarpun namanya tidak disebut. Ini kerana terdapat ciri-ciri yang kukuh yang merujuk pada pengadu dalam kenyataan fitnah tersebut.  Mahkamah juga mengatakan yang orang biasa yang membaca kenyataan itu pun pastinya akan merasakan bahawa kenyataan itu merujuk kepada pengadu.

Dapatkan tips dan info guaman percuma, LIKE FB page kami PEGUAM MACHANG

Undang-Undang Malaysia Berkaitan Fitnah (Siri 3)

Dapatkan tips dan info guaman percuma, LIKE FB page kami PEGUAM MACHANG

Apabila anda merasakan diri anda difitnah, anda perlu menganalisa beberapa persoalan sebelum memulakan tindakan undang-undang. Terdapat  tiga persoalan yang harus dilihat dan ditanya dalam menentukan samada sesuatu tuntutan fitnah boleh dibuat atau tidak. Tiga persoalan itu adalah:-

 1. Adakah Terdapatnya KenyataanFitnah?
 2. Adakah Kenyataan Itu MerujukKepada Orang Yang Menuntut (Claimant)?
 3. Adakah Kenyataan Itu Telah Sampai Ke PengetahuanPihak Ketiga?

 

Untuk sesuatu tuntutan fitnah ini berjaya, pihak yang menuntut harus membuktikan bahawa kenyataan fitnah itu ditujukan kepadanya.  Jika kenyataan fitnah itu tidak merujuk kepada mana-mana orang atau organisasi yang membuat tuntutan, maka tuntutan ini tidak akan berjaya.  Namun, ini tidak bermakna jika kita tidak menamakan individu tertentu  kita akan terlepas dari tanggungan ini. Ini akan diterangkan dalam siri berikutnya iaitu berkenaan suatu istilah yang dipanggil innuendo, insyaAllah.

Untuk sesuatu tuntutan fitnah berjaya ia juga perlu sampai ke pengetahuan pihak ke tiga. Jika ia diutarakan kepada mangsa semata-mata tanpa didengari oleh mana-mana orang lain, maka mangsa tidak dapat membuat tuntutan di mahkamah.

Dapatkan tips dan info guaman percuma, LIKE FB page kami PEGUAM MACHANG

Undang-Undang Malaysia Berkaitan Fitnah (Siri 2)

Dapatkan tips dan info guaman percuma, LIKE FB page kami PEGUAM MACHANG

Menurut undang-undang Malaysia, fitnah (defamation) berada di bawah kategori undang-undang tort. Secara amnya, fitnah (defamation)  terbahagi kepada dua:-

 • libel
 • slander

Libel adalah fitnah berbentuk kekal dan boleh dibuktikan secara dokumentasi di mahkamah. Contohnya fitnah yang dibuat atau ditulis di buku, akhbar, blog, facebook, tweeter dan seumpamanya. Malah fitnah berbentuk libel juga boleh berlaku melalui gambar atau video yang diletakkan di dalam medium yang disebutkan tadi, dan kini diluaskan lagi melalui banyak lagi medium sosial seperti instagram, whatsapp dan sebagainya.

Sementara slander pula adalah fitnah yang tidak boleh didokumentasi di mahkamah kerana ianya tidak kekal. Contoh yang paling jelas adalah percakapan mulut yang tidak dirakam oleh audio atau video. Sekiranya percakapan tersebut dirakam, maka ianya menjadi libel kerana ia sudah boleh didokumentasikan.

Dapatkan tips dan info guaman percuma, LIKE FB page kami PEGUAM MACHANG

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...